Adam Tochmański

Adam Tochmański jest Dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim i Sekretarzem Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie NBP. Jest również Członkiem Komitetu ds. Infrastruktury Rynkowej i Płatności Europejskiego Systemu Banków Centralnych oraz Przewodniczącym Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Pracuje w Narodowym Banku Polskim od 1987 r. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adam Tochmański is Director of Payment Systems Department in the Narodowy Bank Polski and Secretary of  the Payment Systems Council (advisory body to the NBP Management Board). He is also a member of the Market Infrastructure and Payments Committee in the European System of Central Banks and Chairman of the Coalition for Cashless Payments and Micropayments. He  has worked for  Narodowy Bank Polski since 1987. He graduated in Economics from Warsaw University.