Artur Granicki

Artur Granicki jest ekspertem w dziedzinie prawa rynku kapitałowego oraz prawa nowych
technologii. Zajmuje się zarówno prawem finansowym, jak i prawem nowych technologii, zwłaszcza
w zakresie dotyczącym FinTech, blockchaina, compliance i działalności instytucji finansowych,
postępowań licencyjnych oraz finansowania projektów startupowych. Absolwent Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu prawa spółek oraz z zakresu prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim. Sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Fintech w Komisji Nadzoru Finansowego. Doświadczenie zdobywał
m.in. w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych KNF oraz jako prawnik wewnętrzny w instytucjach finansowych i renomowanych kancelariach prawnych. Jest współzałożycielem fundacji Startup Poland oraz współautorem ustawy o Prostej Spółce Akcyjnej. Członek Izby Radców Prawnych w Lublinie oraz Europejskiej Specjalnej Grupy Roboczej do spraw opracowania założeń Unii Rynków Kapitałowych. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu nowych technologii, prawa finansowego i umów inwestycyjnych w startupach. Od maja 2020 r pełni funkcję Szefa Praktyki Prawa Finansowego i Nowych Technologii w Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.

Artur Granicki practises in the field of capital markets law, new technologies law, and financial law.
He is particularly involved in FinTech, blockchain, compliance, licensing proceedings, and financing of
startups. Law graduate of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Also completed postgraduate studies in corporate law and capital markets law at the University of Warsaw. He served as director of the FinTech Department at the Polish Financial Supervision Authority (KNF). Before that, his experience included working in the Investment Funds Department at KNF, as in-house counsel at financial institutions, and as a lawyer in renowned law firms. He co-founded the Startup Poland foundation and co-authored the Simple Stock Company Act. Member Bar Association in Lublin and Next Capital Market Union – High Level Working Group. Author or co-author of numerous publications on new technologies, financial law, and agreements for investing in startups. Currently, he is the Head of the Financial Law and New Technologies Practice at Kopeć Zaborowski Law Firm.