Bartosz Zborowski

[:pl]Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na wydziale Finanse i Bankowość.

Od początku swojej kariery zawodowej brał udział w wielu projektach związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w finansach i bankowości.

W latach 2000-2003, w Banku BPH, makler papierów wartościowych, współodpowiedzialny za utworzenie i rozwój sprzedaży internetowej / kanału transakcyjnego Biura Maklerskiego.

Od 2003 r. szef Działu Wsparcia Sprzedaży odpowiedzialny za operacyjny CRM i koordynację działań sprzedażowych Pionu Detalicznego Banku BPH.

Od 2007 roku jako Dyrektor Biura Projektów Strategicznych w Banku Pekao SA zaangażowany w projekt połączenia Banku BPH i Pekao, organizację działalności Pekao na EURO2012, koordynację programu wzmocnienia obszaru płatności, który doprowadził m.in. do zerwania monopolu gotówki w największej sieci detalicznej w Polsce.

Odpowiedzialny za wdrożenie operacyjnego CRM dla 14 000 pracowników Banku Pekao, rozwój aplikacji mobilnej PeoPay i przekształcenie jej w nowoczesną bankowość mobilną Banku Pekao.

Odpowiedzialny za tworzenie innowacyjnych rozwiązań płatniczych, takich jak trzecia w Europie implementacja płatności mobilnych HCE,  Apple Pay, pierwsza wielowalutowa karta w Polsce.

Od 2017 roku jako Dyrektor Departamentu Innowacji i Płatności w Pionie Bankowości Detalicznej, odpowiedzialny za bankowość mobilną, akceptację kart, produkty kartowe, Laboratorium Innowacji i platformę omnichannel. Lider Programu Transformacji Cyfrowej Detalu.

Vice-Przewodniczący Radny Nadzorczej Centrum Kart S.A.

Członek Prezydium Rady Wydawców Kart Bankowych przy Związku Banków Polskich.[:en]A graduate of the Cracow University of Economics in the field of finance and banking.

From the beginning of his career, he participated in numerous projects related to the use of modern technologies in finance and banking.

Between 2000 and 2003, in Bank BPH, licensed stocks broker, co-responsible for creating and development of internet sales/transactional channel of brokerage house.

From 2003, Head of Sales Support responsible for operational CRM and coordination of sales activities of Retail Division of Bank BPH.

From 2007 as the Director of the Strategic Projects Office at Bank Pekao S.A. involved in the project of merger of Bank BPH and Pekao, organization of the Bank’s activity for EURO2012, coordination of the Bank’s strengthening program in the area of payments, which led to breaking the monopoly of cash in the largest retail network in Poland.

Responsible for the implementation of operational CRM for 14,000 employees of Bank Pekao, development of PeoPay mobile payments applications and its transformation into the new mobile banking of Bank Pekao.

Responsible for creation of innovative payment solutions like third HCE contactless implementation in Europe, Apple Pay and first multi-currency card in Poland.

Since 2017, as Director of the Innovation and Payments Department in the Retail Banking Division, responsible for mobile banking, POS acquiring, card products, Innovation Lab and omnichannel platform. Leader of Digital Transformation Programme in Retail Division.

Vice-Chairman of the Supervisory Board of the Centrum Kart S.A.

Member of the Presidium of the Council of Banking Cards Issuers at the Polish Bank Association.[:]