Prof. UEK dr hab. Jan Byrski

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych i usług płatniczych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.

Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika „IT w Administracji”.

Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” oraz monografii „Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej”, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

He specializes in the field of legal protection of information (personal data, trade secrets, business secrets), the broad market law of financial institutions and payment services, IT and TMT, especially in the conduct of proceedings before the President of the NBP, the Chairman of the Polish Financial Supervision Authority and the Inspector General for Personal Data Protection and administrative courts.

He advises companies and financial institutions from the Polish market, as well as international markets. He is a legal expert of the Polish Chamber of Insurance and the Foundation for the Development of Cashless Transactions.

The participant of parliamentary work on amending the Law on the Law on Personal Data Protection and the Law on Payment Services. Member of the Consultative Council of the monthly magazine “IT Administration.”

The speaker at conferences, seminars and training courses in Poland and abroad. Author and co-author of numerous scientific publications and popular science publication “Protection of personal data. Current problems and new challenges “and the monograph” The secret protected by law in the banking business, “which won first prize in the competition NBP Scientiae Legis Excellentia for the best doctoral dissertation of economic law.

Assistant Professor in the Department of Civil Law and Economic Faculty of Finance and Law at the University of Economics in Krakow. WPiA graduate of the Jagiellonian University, School of German Law at the Jagiellonian University and the Universities of Heidelberg and Mainz, and the Austrian School of Law at the Jagiellonian University and the University of Vienna. Scholar of the Foundation for Polish-German at the Ruhr-Universität Bochum. Scholarships at the Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz and the Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.