Dr Krzysztof Korus

Radca prawny, doktor nauk prawnych i ekonomista. Ekspert w zakresie usług płatniczych, prawa nowych technologii oraz prawa bankowego. Od 2015 co roku rekomendowany przez Chambers Europe w kategorii Banking & Finance („strong experience in banking regulatory matters”, „deep knowledge and long experience”). Pionier doradztwa regulacyjnego dla sektora fintech w Polsce. Doradzał m.in. we wdrożeniach PSD2 i otwartej bankowości, w kilkudziesięciu postępowaniach przed organami nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce i w Europie, w transakcjach M& A na rynku fintech, a także w sporach sądowych i arbitrażowych między instytucjami finansowymi. Uczestniczył w pracach najważniejszych branżowych grup roboczych dla sektora technologii finansowych, m.in. API Evaluation Group przy Komisji Europejskiej, zespołu Polish API, Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF, strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” oraz grupy roboczej przy RRRF ds. implementacji dyrektywy PSD. Współautor raportów „Study Impact of the PSD” oraz „Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” dla Komisji Europejskiej oraz członek rady programowej miesięcznika „Monitor Prawa Bankowego”. Członek European Payments Consulting Association, współpracował również z Polsko-Niemieckim Centrum Prawa Bankowego oraz London Economics. Autor kilkudziesięciu publikacji oraz analiz prawnych i komentarzy oraz prelegent na licznych wydarzeniach branżowych w Polsce, Europie, Ameryce, Azji. Zaangażowany w prace legislacyjne na poziomie polskim oraz unijnym.

Dr Krzysztof Korus is an attorney with a doctorate in law, and an economist. He is an expert on payment services, new technologies law, and banking law. Every year since 2015, he has been listed as a recommended lawyer in Chambers Europe in the Banking & Finance category (“strong experience in banking regulatory matters”, “deep knowledge and long experience”). He is a pioneer in advising on regulatory issues for the fintech sector in Poland. Among the issues he has advised on are implementation of PSD2 and opening banking, and he has advised on several dozen cases before financial market regulators in Poland and in Europe, on M&A deals on the fintech market, and on court litigation and arbitration cases between financial institutions. He has worked in the most important industry working groups for the fintech sector, such as the EC’s API Evaluation Group, the Polish API team, the fintech innovation development working group for the Polish Financial Supervision Authority, the Ministry for Digital Affairs “Blockchain and cryptocurrency” stream in the scheme “From a Paper to a Digital Poland”, and the Financial Market Development Council working group for implementation of the PSD. He co-authored the “Study Impact of the PSD” and “Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law” for the European Commission, and sat on the programming council for the monthly “Banking Law Monitor”. He is a member of the European Payments Consulting Association, and has worked with the Polish-German Banking Law Centre and London Economics. He has written several dozen publications, legal analyses, and commentaries and spoken at numerous industry events in Poland, Europe, the US, and Asia. He is involved in legislative work at the Polish and EU level.