Jacek Wiśniewski

[:pl]Radca prawny i doradca podatkowy, Of Counsel w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Squire Patton Boggs, lider praktyki FinTech.

W ramach swojej praktyki koncentruje się na doradztwie transakcyjnym (M&A, PE/VC) i regulacyjnym w zakresie innowacji technologicznych, w tym szczególnie w sektorze finansowym i FinTech.

Jest członkiem Zespołu roboczego  ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy Komisji Nadzoru Finansowego. Współtwórca Kongresu Sektora FinTech. Zapalony moderator dyskusji i uczestnik paneli na konferencjach branżowych.

Przeprowadził szereg transakcji fuzji i przejęć (M&A) oraz private equity i venture capital, w tym w sektorach pożyczkowym, FinTech i finansowym. Doradza inwestorom kapitałowym i podmiotom z sektora finansowego i ubezpieczeniowego w wypracowywaniu modeli współpracy z innowacyjnymi spółkami technologicznymi (FinTech i InsurTech) oraz w zakresie innowacyjnych modeli biznesowych wynikających z nowych wymogów regulacyjnych (PSD2, IDD). Ma duże doświadczenie we wprowadzaniu na rynek polski międzynarodowych firm z branży FinTech i usług płatniczych, oraz negocjowaniu umów inwestycyjnych i joint-venture pomiędzy inwestorami i uczestnikami rynku finansowego.

W przedmiocie regulacji finansowych doradza sektorowi FinTech, firmom pożyczkowym, bankom i firmom ubezpieczeniowym w zakresie consumerfinance, usług płatniczych (PSD2), prawa finansowego, bankowego i ubezpieczeniowego (IDD), w tym w przygotowywaniu i weryfikacji dokumentacji prawnej spełniającej odpowiednie wymogi regulacyjne, oraz w postępowaniach przed UOKiK i Rzecznikiem Finansowym.

W latach 2016-2018 członek kapituły przyznającej nagrody Loan Magazine Awards. W latach 2013-2016 Członek (sędzia) Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył kurs prawa europejskiego i angielskiego na Uniwersytecie Cambridge. Posługuje się językiem polskim, angielskim i francuskim.[:en]Legal adviser and tax advisor, Of ​​Counsel in the Warsaw office of international law firm Squire Patton Boggs, leader of FinTech practice.

As part of his practice, he focuses on transaction advisory (M & A, PE / VC) and regulatory in the field of technological innovation, especially in the financial sector and FinTech.

He is a member of the Working Group for the Development of Financial Innovations (FinTech) at the Financial Supervision Authority. Co-founder of the FinTech Sector Congress. An enthusiastic discussion moderator and participant of panels at industry conferences.

He conducted a number of M & A and private equity and venture capital transactions, including in the loan, FinTech and financial sectors. He advises equity investors and entities from the financial and insurance sector in developing models of cooperation with innovative technology companies (FinTech and InsurTech) and in the field of innovative business models resulting from new regulatory requirements (PSD2, IDD). He has extensive experience in introducing international companies from the FinTech and payment services industry to the Polish market, and negotiating investment and joint-venture agreements between investors and participants of the financial market.

The financial regulations advise the FinTech sector, loan companies, banks and insurance companies in the field of consumer finance, payment services (PSD2), financial, banking and insurance law (IDD), including preparation and verification of legal documentation that meets the relevant regulatory requirements, and in proceedings before UOKiK and the Financial Ombudsman.

In the years 2016-2018 a member of the jury awarding the Loan Magazine Awards. In the years 2013-2016 Member (judge) of the District Disciplinary Court of the District Chamber of Legal Advisors in Warsaw. A graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, he completed a course in European and English law at the University of Cambridge. He speaks Polish, English and French.[:]