Jarosław Król

[:pl]Ekonomista – absolwent kierunku ekonomia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym (obecnie Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie) – praktycznie stosujący prawo konkurencji od przeszło 20 lat najpierw w Urzędzie Antymonopolowym, a następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zajmujący się również prawem konsumenckim.

Pracę rozpoczął jeszcze jako student w 1994 roku w pierwszym konsumenckim departamencie urzędu – Departamencie Ochrony Konsumentów na Rynkach Zmonopolizowanych (w Urzędzie Antymonopolowym przekształconym w 1996 roku w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).  Początkowo – do 09.1997 r. – związany z centralą urzędu, gdzie sukcesywnie awansował od referenta do starszego specjalisty. Jest autorem wielu projektów decyzji antymonopolowych, pism procesowych i opinii. Prowadził badania rynku oraz analizy ekonomiczne na potrzeby prowadzonych postępowań. W 1997 roku w wyniku konkursu ogłoszonego przez dyrektora generalnego UOKiK został zastępcą dyrektora delegatury UOKiK w Warszawie, gdzie organizował pracę i kierował zespołem osób prowadzących postępowania. Od początku 1999 roku pełnił funkcję  dyrektora tej delegatury.

Ukończył wiele kursów i szkoleń z dziedziny prawa i ekonomii. Uczestnik zagranicznych wizyt studyjnych (szkoleniowych) w instytucjach ochrony konkurencji i konsumentów. Wykładowca zagadnień ochrony konkurencji i konsumentów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW oraz w Polskiej Akademii Nauk.

Współautor publikacji naukowych wydanych w ramach współpracy z ww. wydziałem.

W latach 2001 – 2005 był członkiem rady nadzorczej spółki Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (posiada dyplom złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych i ukończył specjalistyczne interdyscyplinarne szkolenie dla członków rad nadzorczych).

W latach 2005 – 2014 wiceprezes UOKiK (nadzorujący merytorycznie prace 9 delegatur UOKiK, Departamentu Polityki Konsumenckiej, Departamentu Analiz Rynku i Departamentu Ochrony Konkurencji).

Odpowiedzialny od 2005 roku za wiele projektów legislacyjnych z dziedziny ochrony konsumentów.

Koordynował przygotowanie projektów rządowych programów rozwoju konkurencji oraz projektów rządowej polityki konsumenckiej.

Wieloletni przedstawiciel Polski w Sieci Polityki Konsumenckiej w Brukseli (Member of the  Consumer Policy Network). Reprezentował rząd polski w posiedzeniach Rady Unii Europejskiej.

Jest jednym z  pomysłodawców i twórców systemu koordynacji pracy delegatur i departamentów urzędu.

Przewodniczący zespołu ds. dotacji na realizację zadań w dziedzinie ochrony konsumentów.

Przewodniczący kapituły konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą prawnym aspektom ochrony konsumentów w trzech edycjach w latach 2011, 2012 i 2013.

Prezes zarządu Fundacji „Mercatus et Civis”.[:en]An economist – he received a degree and graduated from the Economics course at the Faculty of Economics and Agriculture (currently Department of Economic Sciences at the Warsaw University of Life Sciences) – he has been applying the competition policy in practice for more than 20 years, starting in the Antimonopoly Office and then in the Office of Competition and Consumer Protection. He also works professionally with consumer law.

His career began when he was still a student (in 1994) in the first consumer department of the office – the Department of Protection of Consumers on the Monopolized Markets (in the Antimonopoly Office transformed later in 1996 into the Office of Competition and Consumer Protection). At the beginning – until 09.1997 – he was associated with office’s headquarters, where he was successfully promoted from the referent position to the senior specialist position. He is an author of many antimonopoly decisions projects, pleadings and opinions. He has been leading the market research as well as economic analysis for the purposes of diverse actions. In 1997 as the result of a competition organised by a General Manager of the UOKiK (Office of Competition and Consumer Protection) he received the position of the deputy director of the UOKiK branch office in Warsaw where he has been organising the work and leading a team of people. Since the beginning of 1999 he has been the director of this delegacy.

He has completed many trainings and courses in the field of law and economics. A participant of the international visits (trainings) in the institutions of competition and consumers protection. A lecturer of subjects in the area of competition and consumer protection at the Department of Economic Sciences Warsaw University of Life Sciences and at the Polish Academy of Sciences.

Co-author of scientific publications published as a result of cooperation with previously mentioned university.

In years 2001 – 2005 he was a member of a board of directors of the Suwalki Special Economic Zone company (he received a diploma after the national exam for the candidates for members of board of directors and completed a specialized interdisciplinary training for the members of the board of directors).

In years 2005 – 2014 he has been a vice-president of the UOKiK (supervising the activity of 9 delegacies of the UOKiK, Consumer Policy Department, Market Analysis Department and Competition Protection Department).

Responsible (since 2005) for many legislative projects in the field of consumer protection.

He coordinated preparation of the government projects dedicated to developing the competition as well as projects connected with consumer policy.

For many years he has been a Polish representative in the Consumer Policy Network in Brussels. He represented Polish government at the Council of the European Union’s sessions.

He is one of the inventors of the coordination system for the work of delegacies and office departments.

The leader of the team responsible for grants for the realisation of certain activities in the field of consumer protection.

The chairman of the jury during the competitions for the best masters thesis dedicated to the legal aspects of consumer protection (years 2011, 2012 and 2013).

The president of the “Mercatus et Civis” Foundation.[:]