Jolanta Rycerz

Od początku kariery zawodowej związana z sektorem bankowym i rynkiem
płatniczym. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 r. w bankowości detalicznej. W latach 1999 – 2005 brała udział w tworzeniu bankowości detalicznej Banku Handlowego w Warszawie (handlobank), później Citibank. W latach 2005 -2007 jako Dyrektor Zarządzający w Getin Banku budowała nową sieć sprzedaży połączonych banków, odpowiadała za sprzedaż detaliczną i MSP, rozwój placówek bankowych oraz zewnętrzną sieć sprzedaży. W 2007 roku objęła stanowisko Doradcy Zarządu w PKO BP, a następnie Dyrektora Zarządzającego Pionu Sprzedaży, jednocześnie pełniąc funkcję Członka
Rady Nadzorczej Kredobanku na Ukrainie. Od 2008 roku jako Członek Zarządu Allianz Bank Polska SA. kierowała wdrożeniem produktów do sieci sprzedaży, sprzedażą produktów własnych grupy Allianz oraz uruchomieniem sieci placówek własnych banku. W latach 2010 -2012 działała w obszarze pozyskiwania finansowania dla projektów inwestycyjnych, emisji obligacji korporacyjnych i pozyskiwania inwestorów. W 2012 roku rozpoczęła pracę w First Data Polska S.A., gdzie na
stanowisku Dyrektora a później Członka Zarządu rozwijała linię biznesową związaną z produktami i usługami dla banków i instytucji finansowych. Odpowiadała za innowacyjne wdrożenia m.in. HCE, Apple Pay, Google Pay. Od 2019 pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MyBenefit należącej do Grupy Kapitałowej Benefit Systems SA, która działa na rynku innowacyjnych benefitow pracowniczych dla firm. W MyBenefit wdraża nową strategię opartą przede wszystkim o zdigitalizowaną ofertę produktową i rozwój technologiczny spółki. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego
we Wrocławiu, kierunek bankowość i finanse oraz Master of Business Administration w Collegium Humanum.

 

Since the beginning of her professional career, she has been associated with the banking sector and the payment industry. She started her professional career in 1992 in retail banking. In 1999 – 2005 she participated in building the retail banking division of Bank Handlowy in Warsaw (handlobank), later Citibank. In 2005-2007, as the Executive Director of Getin Bank, she built the new sales network for the merged banks, she was also responsible for the retail and SME sales, development of bank branches and the external sales network. In 2007, she became Management Board Advisor at PKO BP, and then the Managing Director of the Sales Division, simultaneously working as a Member of the Supervisory Board of Kredobank in Ukraine. Since 2008, as a Member of the Management Board of Allianz Bank Polska SA, she managed the implementation of products to the sales network, the sale of Allianz Group products and the launch of the bank branches. In the years 2010-2012 she was active in the area of obtaining financing for investment projects, issuing corporate bonds and attracting investors. In 2012, she started working at First Data Polska S.A., where as a Director and later as Member of the Management Board, she was responsible for the business line related to products and services for banks and financial institutions. She was responsible for innovations such as HCE, Apple Pay, Google Pay. Since 2019 she has been the Chairman of the Management Board of MyBenefit, the Benefit Systems Capital Group, which operates on the market of innovative benefits for employee. At MyBenefit, she implements a new strategy based primarily on the digitized product offer and technological development of the company. A graduate of the University of Economics Oskar Lange in Wrocław, specialisation in banking and finance and Master of Business Administration in Collegium Humanum.