Justyna Duszyńska

[:pl]Obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Zarządzania Portfelem Projektów w Ministerstwie Cyfryzacji. Pełni funkcję sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w ramach którego m.in. koordynuje opiniowanie i monitorowanie projektów informatycznych realizowanych na poziomie rządowym oraz projektów aktów prawnych w zakresie związanym z cyfryzacją. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w ramach budowy i rozwoju e-administracji. W latach 2012-2016 ekspert w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej ds. interoperacyjności rozwiązań i identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznych. Brała udział w wypracowaniu schematu identyfikacji elektronicznej w Polsce, koncepcji wdrożenia dowodu elektronicznego, a także w projekcie integracji banków z Profilem Zaufanym ePUAP. Wdrażała rozwiązania prawne w obszarze związanym z informatyzacją, w tym w zakresie identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania.

Entuzjastka transformacji cyfrowej na rzecz ułatwiania kontaktów obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

[:en]Currently, he is the Deputy Director of the Project Portfolio Management Office at the Ministry of Digital Affairs. He is the secretary of the Council of Ministers’ Committee for Digital Affairs, in which he coordinates the assessment and monitoring of IT projects implemented at the government level and draft legislation in the field related to digitization. He has many years of experience in implementing digital solutions as part of the construction and development of e-government. In the years 2012-2016 an expert in working groups at the European Commission for interoperability of solutions and electronic identification and trust services in relation to electronic transactions on the internal market. She participated in the elaboration of the electronic identification scheme in Poland, the concept of implementing electronic proof, as well as in the project of integration of banks with the Trusted Profile ePUAP. She implemented legal solutions in the area related to computerization, including in the field of electronic identification and trust services.

Enthusiast of digital transformation to facilitate contacts between citizens and entrepreneurs with public administration.[:]