Karol Okoński

Karol Okoński jest Dyrektorem odpowiedzialnym w PwC za obszar cyberbezpieczeństwa dla sektora
publiczego w Polsce i regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Doradza instytucjom w zakresie
strategii i zarządzania cyberbezpieczeństwem, szczególnie z perspektywy optymalizacji procesów,
odpowiedniego zarządzania ryzykiem oraz stanowienia lub spełnienia wymogów regulacyjnych.
Wcześniej od czerwca 2016 do grudnia 2019 był wiceministrem cyfryzacji, a od grudnia 2019 do
grudnia 2020 Pełnomocnikiem Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa. W latach 2018-2019 był
Członkiem Zarządu European Cyber Security Organisation (ECSO). W ministerstwie nadzorował
obszar cyberbezpieczeństwa, rozwoju usług cyfrowych oraz rozwoju i utrzymania rejestrów
państwowych, a także brał aktywny udział we współpracy międzynarodowej przy polityce cyfrowej.
Oprócz tego był m.in. Wiceprzewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC),
Przewodniczącym Rady Architektury IT przy KRMC i Współprzewodniczącym Zespołu ds.
Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Był również
Przewodniczącym Komitetów Sterujących szeregu kluczowych projektów Ministerstwa Cyfryzacji,
między innymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, e-Dowodu, Cyfrowej Tożsamości,
Otwartych Danych, Systemu Rejestrów Państwowych i Wspólnej Infrastruktury Informacyjnej
Państwa. Wcześniej w latach 2001-2012 pracował w Accenture, a następnie pomiędzy 2012 i 2016 pełnił rolę dyrektora IT w Poczta Polska Usługi Cyfrowe oraz FM Bank PBP.

 

Karol Okoński is a Director responsible in PwC for cybersecurity in public sector in Poland and Central
and Eastern Europe. He advises on cybersecurity strategy and governance, especially from the
perspective of process optimation, technological risk management and regulatory compliance.
Before joining PwC he was a Deputy Minister at the Polish Ministry of Digital Affairs from June 2016
to December 2019. Additionally he was appointed as first Government Plenipotentiary for
Cybersecurity from December 2018 to December 2019 and was a Board Member of European Cyber
Security Organisation (ECSO) in years 2018-2019. In the Ministry he has supervised the area of
cybersecurity, development of digital services as well as development and maintenance of national
registers, taking also active part in international cooperation on digital policy. He was i.a. Vice-
Chairman of the Digital Committee of the Council of Ministers, Chairman of the IT Architecture
Council and Vice-Chair of the Information Society Team of Joint Committee of the Central and Local
Government. He chaired Steering Committees for a number of key governmental programmes,
among others, Central Register od Vehicles and Drivers, Digital Identity, Open Data, National State
Registries and Common Cloud Infrastructure. Previously, in years 2001-2012 he worked at Accenture and between 2012 and 2016 was IT Director at Polish Post Office Digital Services (PPUC) and at FM PBP Bank.