Maciej Bluj

[:pl]Wiceprezydent Wrocławia od roku 2007,  odpowiedzialny za inwestycje, rozwój gospodarczy i pozyskiwanie finansowania zewnętrznego. Przygotował i utworzył nowoczesny podmiot odpowiedzialny za przygotowanie i prowadzenie inwestycji, co znacznie poprawiło zdolności organizacyjne Miasta w tym zakresie (w latach 2006–2009 wielkość wykonywanych zadań inwestycyjnych wzrosła trzykrotnie). W ramach przygotowania Wrocławia do mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, odpowiedzialny za projekty inwestycyjne w infrastrukturze. Wprowadził metodykę zarządzania projektami w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Nadzoruje przygotowanie projektów w ramach PPP.

Zajmuje się tematyką Smart City i Open Data i odpowiada za koordynacje i wdrażanie projektów z tego obszaru. Odpowiada także za tworzenie warunków dla rozwoju startupów poprzez kreacje eko systemu Startup: Wrocław.

W latach 2003–2007,będąc Skarbnikiem Wrocławia, zrestrukturyzował zadłużenie Miasta, obniżając równocześnie wskaźniki zadłużenia. Jako pierwszy w Polsce wprowadził w szerokim zakresie rachunek skonsolidowany Miasta. W ramach starań o powstanie nowych miejsc pracy przygotował i wprowadził program pomocy dla przedsiębiorców inwestujących we Wrocławiu i zatrudniających nowych pracowników.

Od roku 2001 bierze czynny udział w pracach Unii Metropolii Polskich. Członek Komisji UMP ds. Integracji Planów Rozwoju i Inwestycji Miejskich, wielokrotnie opiniujący projekty ustaw dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, autor propozycji zmian w ustawach dotyczących samorządu.[:en]Deputy Mayor of Wrocław since 2007, responsible for investments, economic development and raising external funding. He devised and established a modern institution responsible for organization and supervision of investment projects, which significantly increased city’s organizational capacity in this area (in the years 2006-2009 the volume of implemented investmen projects grew threefold). During Wrocław’s preparations to UEFA EURO 2012 Footbal Championship he was responsible for infrastructural investment projects. He introduced project management methodology to Municipality of Wrocław. He supervises the process of developing PPP projects.

He is engaged in Smart City and Open Data projects and he is responsible for their coordination and implementation. He is also responsible for providing good conditions for development of startup companies through establishing an eco-system Startup: Wrocław.

In 2003-2007, serving as Wrocław Treasurer, he restructured City’s debts and lowered the debt indicators. For the first time in Poland he introduced a wide use of municipal consolidated account. As part of efforts to create new jobs he devised and implemented a programme supporting businesses that were investing in Wrocław and employing new workers.

Since 2001 he has been actively engaged in the work of the Union of Polish Metropoles (UPM). He is a member of UPM’s Commission for Integration
of Development Plans and Municipal Investments, he wrote numerous reviews of bills for Joint Commission of Government and Local Self-government and authored several proposals of amendments in acts concerning self-govermnet.[:]