Dariusz Marcjasz

Specjalista z ponad 20 letnim doświadczeniem w branży finansowej. Ze względu na swoje szerokie kompetencje jest uznanym ekspertem w sektorze bankowym, gdzie specjalizuje się m.in. w obszarze technologii i bankowości internetowej. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej był odpowiedzialny za szereg funkcji, w tym za działania zarządcze i operacyjne banków, rozwój i wdrażanie produktów płatniczych czy koordynowanie płynności gotówkowej w oddziałach bankowych. Pracował w takich bankach jak ABN AMRO Bank, Citibank, Lukas Bank, Pekao SA oraz Kredyt Bank, gdzie zajmował m.in. stanowiska dyrektora zarządzającego, dyrektora operacyjnego i dyrektora departamentu. Za swoje osiągnięcia na rynku finansowym został odznaczony medalem Kopernika Związku Banków Polskich. W 2018 r. otrzymał wyróżnienie Fundacji Polska Bezgotówkowa za działania na rzecz upowszechnienia płatności bezgotówkowych w samorządach terytorialnych w Polsce. Przez kilka lat
był aktywnym członkiem VISA Executive Forum. Posiada wiedzę z zakresu bankowości transakcyjnej dla przedsiębiorstw: wprowadzania bankowości internetowej, rozwiązań typu mass collect, polecenie zapłaty, cash pooling i EBPP. Na przestrzeni ostatnich kilku lat pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej w Warszawie, odpowiadając za dział sprzedaży i usług internetowych, a także wiceprzewodniczącego
Rady Fundacji KIR na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium.

 

A specialist with over 20 years of experience in the financial area. His extensive competences make him a recognised expert in the banking sector, with his specialisation, inter alia, in the field of technology and Internet banking. In his professional career to date, he has been responsible for a number of functions, including bank management and operational activities, development and implementation of payment products, and coordination of cash liquidity in the bank branches. He worked in such banks as ABN AMRO Bank, Citibank, Lukas Bank, Pekao SA and Kredyt Bank, where he was, among others, the managing director, operational director and department director. For his achievements in the financial market, he was awarded the Copernicus medal of the Polish Bank Association. In 2018, he was honoured by the Cashless Poland Foundation for activities aimed at popularisation of non-cash payments in local governments in Poland. He was an active member of the VISA Executive Forum for several years. He is an expert of transaction banking for enterprises, including the Internet banking implementation, mass collect solutions, direct debits, cash pooling and EBPP. Over the last few years, he was the vice-president of the Board of the National Clearing House in Warsaw, responsible for the Internet sales and services department, as well as the vice-president of the Board of KIR’s Digitalization Development Foundation “Cyberium”.