Marek Rozkrut

Marek Rozkrut jest Partnerem i Głównym Ekonomistą EY oraz Liderem Zespołu Analiz Ekonomicznych, który specjalizuje się m. in. w ocenie ekonomicznych skutków regulacji, analizach i prognozach makroekonomicznych oraz sektorowych, badaniach nad szarą strefą, płatnościami elektronicznymi,
a także w analizach przestrzennych i analityce zachowań konsumentów. Marek nadzorował setki projektów zrealizowanych w ok. 50 krajach – wiele z nich dotyczy oszacowania poziomu szarej strefy oraz oceny efektów różnych działań (w tym promujących płatności elektroniczne) na ograniczenie gospodarki nieobserwowanej oraz wzrost dochodów sektora finansów publicznych. Marek Rozkrut jest także Liderem Programu EY „Sprawne Państwo”. W latach 2012-2015 Marek Rozkrut był adiunktem
w Katedrze Finansów Międzynarodowych, w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 2009-2012 był Dyrektorem Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów. Był przewodniczącym polskiej delegacji w Komitecie Polityki Ekonomicznej OECD oraz przewodniczył pracom Międzyinstytucjonalnego Zespołu Roboczego do spraw Makroekonomicznych. Współtwórca tzw. stabilizującej reguły wydatkowej. W latach 2002-2009 pracował
w Narodowym Banku Polskim, wpierw w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych,
a następnie jako kierujący Zespołem Badań i Analiz Zagranicznych.

Marek Rozkrut jest autorem licznych badań oraz publikacji krajowych i zagranicznych z tematyki obejmującej politykę pieniężną, finanse międzynarodowe, finanse publiczne oraz szarą strefę. Tytuł magistra oraz doktora nauk ekonomicznych uzyskał, odpowiednio, na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendysta Grand Valley State University (Michigan, USA) oraz Hiroshima University of Economics, w Japonii.

Marek Rozkrut is EY Partner and Head of the Economic Analysis Team (EAT), which specializes in economic and regulatory impact assessments, shadow economy research, payments, geospatial and consumer analytics. The team supervised by Marek Rozkrut delivered hundreds of projects in ca. 50
countries – many of them focus on the estimation of the non-observed economy and calculation
of the impact of various measures (incl. solutions promoting electronic payments) on the shadow economy contraction and increase in government revenues. Marek is also the Leader of the EY “Better Government” Programme.

In 2012-2015 Marek was an Assistant Professor at Warsaw School of Economics.
In 2009-2012 he was a Director of Financial Policy, Analyses and Statistics Department,
at the Polish Ministry of Finance. He was the Chairman of the inter-institutional Macroeconomic Working Committee and Chairman of the Polish delegation at the OECD Economic Policy Committee.
He was a co-author of public finance reforms, including designing of a new fiscal rule for Poland. In 2002-2009 he worked for the National Bank of Poland (central bank), including as a Head
of Foreign Research and Analyses Unit.

Marek Rozkrut earned a master’s and Ph.D. degree in economics from Cracow University of Economics and Warsaw School of Economics, respectively. He studied at Grand Valley State University (Michigan, USA), and Hiroshima University of Economics (Japan). He is an author of numerous publications
in the field of shadow economy, financial inclusion, monetary policy and public finance.