Prof. UMK, dr hab. Michał Polasik

Profesor uniwersytetu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bankowości elektronicznej i płatności detalicznych.

Wyniki badań prezentował na najbardziej prestiżowych konferencjach zagranicznych z tej tematyki, organizowanych przez Europejski Bank Centralny, Bank Kanady i Bank Finlandii. Laureat konkursu im. Mariana Kantona na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów płatniczych w 2002 roku oraz wyróżnienia indywidualnego Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rozprawę doktorską w 2005 roku. Laureat nagrody „Highly Commended Award” przyznanej przez wydawnictwo Emerald w ramach konkursu „the Literati Network Awards for Excellence 2010” za artykuł “Empirical analaysis of internet banking adoption in Poland” (współautor dr T.P. Wiśniewski) opublikowany w International Journal of Bank Marketing.W 2016 roku został laureatem Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego,ustanowionej przez Zarząd Związku Banków Polskich, w kategorii działalność naukowa za badania polskiego systemu płatniczego.

Kierownik kilku dużych projektów badawczych, m.in.: „Analiza czynników determinujących rozwój elektronicznych płatności detalicznych w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2008-2011; „Modelowanie wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim”, Komitet Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego, 2010; „Rozwój przez innowacje czy efekt skali? Badanie uczestników polskiego systemu płatniczego”, Warszawski Instytut Bankowości, 2014-2015; „Integracja europejska i innowacje na rynku usług płatniczych”, Związek Banków Polskich, 2011-2012. Kierownik zespołu akademickiego w ramach “European Trend Survey »BANKS & FUTURE 2012«. Trends and Developments in the European Payments Market”, Fraunhofer-Institute iEquens SE, 2012. Zrealizował także szereg innych projektów badawczych w obszarze innowacji płatniczych, kart zbliżeniowych oraz e-commerce i kryptowaluty bitcoin.

Założyciel i prezes firmy badawczej POLASIK Research, specjalizującej się w dziedzinie systemów płatności elektronicznych. Współzałożyciel i prezes spin-off Technology For Mobile Sp. z o.o., której misją jest komercjalizacja wyników naukowych i prac rozwojowych UMK w obszarze innowacji płatniczych i technologii mobilnych.

Assistant professor at the Faculty of Economic Sciences and Management at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. Author of several dozen scientific publications in the field of electronic banking and retail payments.

The results of the research were presented at the most prestigious international conferences on this subject, organized by the European Central Bank, the Bank of Canada and the Bank of Finland. Winner of the competition Marian Kanton for the best master’s thesis in the field of payment systems in 2002 and distinctions of the individual Rector of the Nicolaus Copernicus University for her doctoral dissertation in 2005. Winner of the “Highly Commended Award” awarded by the Emerald publishing house as part of the “The Literati Network Awards for Excellence 2010” for the article “Empirical analaysis of internet banking adoption in Poland” (co-author dr. Wiśniewski) published in the International Journal of Bank Marketing. 2016 was the winner of the. Professor Remigiusz Kaszubski, established by the Management Board of the Polish Bank Association, in the category of scientific activity for the study of the Polish payment system.

Head of several major research projects, including: “Analysis of the factors determining the development of electronic retail payments in Poland”, financed by the Ministry of Science and Higher Education, 2008-2011; “Modeling the use of retail payment methods on the Polish market”, Committee for Economic Research of the National Bank of Poland, 2010; “Development through innovation or economies of scale? Survey of participants of the Polish payment system “, Warsaw Institute of Banking, 2014-2015; “European integration and innovation in the payment services market”, Polish Bank Association, 2011-2012. Head of the academic team as part of the “European Trend Survey» BANKS & FUTURE 2012 “. Trends and Developments in the European Payments Market “, Fraunhofer-Institute iEquens SE, 2012. He also implemented a number of other research projects in the area of ​​payment innovations, contactless and e-commerce cards and bitcoin cryptocurrencies.

Founder and president of the research firm POLASIK Research, specializing in the field of electronic payment systems. Co-founder and president of spin-off Technology For Mobile Sp. z o.o., whose mission is to commercialize the scientific results and development work of UMK in the area of ​​payment innovation and mobile technologies.[:]