Paweł Bułgaryn

Zajmuje się m.in. prowadzeniem prac legislacyjnych dotyczących regulacji w prawie krajowym i w prawie UE rynku usług płatniczych, pieniądza elektronicznego, a także kwestią nowych technologii w usługach finansowych (FinTech). Zajmuje się również prawno-ekonomicznymi aspektami rozwoju obrotu bezgotówkowego. Współtworzył projekt ustawy implementujący do polskiego prawa dyrektywę o usługach płatniczych (PSD) oraz tzw. drugą dyrektywę o pieniądzu elektronicznym (EMD2). Odpowiada za wdrożenie do prawa krajowego drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2). Uczestnik grup eksperckich przy Komisji Europejskiej i Radzie UE w zakresie harmonizacji prawa UE w obszarze rynku usług płatniczych, a także krajowych inicjatyw dot. rozwoju nowych technologii w usługach finansowych.

Responsible for carrying out legislative works on the regulation of domestic and EU law, the payment services market, electronic money, as well as the issues of new technologies in financial services. He also deals with the legal and economic aspects of the development of non-cash transactions. He co-created a bill implementing the Payment Services Directive (PSD) to the Polish law and the so-called the second electronic money directive (EMD2). He is responsible for implementing the second Payment Services Directive (PSD2) into national law. Participant of expert groups at the European Commission and the Council in the field of harmonization of EU law in the area of the payment services market.