Grzegorz Pawlicki

Doświadczony menadżer tworzący innowacyjne rozwiązania, produkty i usługi, które spełniają realne oczekiwania i potrzeby klientów oraz prowadzą do osiągania celów biznesowych. Posiada 24 lat doświadczenia zawodowego związanego z prowadzeniem projektów rozwojowych zarówno w Polsce jak i za granicą w sektorach telekomunikacji, finansów i IT. Swoje doświadczenie budował w międzynarodowej firmie doradczej
KPMG realizując projekty z zakresu: usprawniania procesów biznesowych, wdrażania strategii, wdrożeń systemów informatycznych, bankowości elektronicznej oraz integracji usług finansowych z telekomunikacyjnymi. Od 11 lat zajmuje stanowisko
Dyrektora w instytucjach finansowych (Inteligo Financial Services i PKO Bank Polski). W PKO Banku Polskim odpowiedzialny jest za wdrażanie procesu innowacji, działania R&D oraz za rozwój współpracy ze środowiskiem start-upowym. Zbudował
i rozwinął wraz z zespołem po stronie Banku autorski program akceleracyjny
„Let’s Fintech with PKO Bank Polski oraz współpracę z funduszem VC inwestującym
w spółki fintech. Program przez ostatnie 2 lata przeprowadził 23 pilotaże ze startupami w Banku, które zakończyły się 10 komercyjnymi wdrożeniami. Twórca Centrum
Kompetencyjnego Blockchain oraz jeden z inicjatorów wykorzystania blockchain
w projekcie trwałego nośnika danych będącego największym w Europie komercyjnym wykorzystaniem tej technologii w obszarze bankowości.
Laureat wielu wyróżnień i nagród w tym Innowator Roku 2019. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Finanse i Bankowość oraz podyplomowych studiów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Experienced manager creating innovative solutions, products and services that meet real customer needs and lead to the achievement of business objectives.
24 years of experience in projects managing in Poland and abroad in the sectors
of telecommunications, finance and IT. Successfully leaded projects related to the improvement of business processes, implementation of the strategy, implementation
of information systems, electronic banking and financial services integration
of telecommunications at KPMG. Holding the position of Director in financial institutions (Inteligo Financial Services and PKO Bank Polski) for 11 years, he
is currently responsible for the implementation of the innovation process and for the cooperation with start-up environment, managing the acceleration program “Let’s Fintech with PKO Bank Polski” and VC fintech investment’s activities. Over the last 2 years, the program has conducted 23 pilot projects with startups, which ended
in 10 commercial implementations. Creator of the Blockchain Competence Center and one of the initiators of using blockchain in the project of document verification platform being the largest commercial use of this technology in the banking area
in Europe. Winner of many awards and prizes, including the Innovator of the Year 2019. Graduate of Warsaw School of Economics (Banking and Finance) and of Warsaw School of Social Psychology.