Piotr Alicki

Na stanowisku Prezesa Zarządu od 2 listopada 2016 r. W latach 1990-1998 pracował w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie w Departamencie Informatyki – od 1997 r. jako Dyrektor, gdzie kierował projektowaniem, rozwojem, wdrożeniami i eksploatacją systemów transakcyjnych Banku. W latach 1999-2010 zatrudniony był w Banku Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych, a od 2006 r. kierował Pionem Informatyki Banku. Zajmował się m.in. realizacją fuzji informatycznej czterech banków: Pekao S.A., PBKS S.A., BDK S.A., PBG S.A., wdrażał Zintegrowany System Informatyczny. Kierował także integracją informatyczną i migracją z systemów BPH S.A. do systemów Pekao S.A., uczestniczył w pracach zespołu odpowiedzialnego za całość procesu integracji.

Od 2000 r. był członkiem Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., a od 2005 r. do 2010 r. był jej Przewodniczącym. W latach 2002-2010 w Radzie ds. Systemu Płatniczego działającej przy NBP reprezentował Bank Pekao S.A., a w okresie 2010-2016 – PKO Bank Polski S.A.

Zasiadał w Radach Nadzorczych spółek należących do Grupy Banku Pekao S.A. W trakcie sprawowania funkcji Wiceprezesa Zarządu PKO Banku Polskiego S.A. zasiadał również w Radach Nadzorczych spółek Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. – Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska, PKO Bank Hipoteczny S.A.

W PKO Banku Polskim S.A. od listopada 2010 r. do października 2016 r., jako Wiceprezes Zarządu nadzorujący Obszar Informatyki i Usług, realizował m.in. integrację Inteligo do systemów banku, fuzję i integrację Nordea Bank Polska do PKO Banku Polskiego S.A. oraz budowę i wdrożenie systemu płatności mobilnych IKO, na bazie którego utworzono Polski Standard Płatności.

Brał udział w pracach Związku Banków Polskich: w Komitecie Sterującym ds. Rozwoju Infrastruktury Bankowej, Komitecie ds. Systemu Płatniczego, Komisji Problemowej ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych oraz Radzie Bankowości Elektronicznej.

Od października 2011 r. do października 2016 r. był Przewodniczącym Rady Bankowości Elektronicznej ZBP.

Od maja 2011 r. do kwietnia 2015 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów Visa Europe, gdzie reprezentował PKO Bank Polski S.A. oraz inne banki z Polski i siedmiu krajów naszego subregionu.

Odznaczony odznaką honorową Prezesa NBP „Za Zasługi Dla Bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, Złotym Medalem Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich; jest laureatem konkursów, m.in.: „Lider Informatyki 1997”, „Lider Informatyki 2010”, „Lider informatyki 2012”, „Lider informatyki 2016”.

Absolwent Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

In 1990-1998 he worked in the IT Department of Pomorski Bank Kredytowy S.A. in Szczecin (as of 1997 at the position of the Director) and he was responsible for the management of the Bank’s transaction systems: including designing, development, implementation and operation phases. In 1999-2010, he held the position of the Director of the IT Systems Development and Maintenance Department in Bank Pekao S.A., and since 2006 he managed the Information Technology Division of the Bank. His responsibilities included integration of IT systems of four banks: Pekao S.A., PBKS S.A., BDK S.A., PBG S.A. and implementation of the Integrated IT System. He also managed IT integration and migration of data from BPH S.A. systems to Pekao S.A. systems and participated in the works of the team responsible for the entire integration process.

Since 2000 he has been the member of the Supervisory Board of KIR and from 2005 to 2010 he was the Chairman of the Supervisory Board. In 2002-2010 he represented Bank Pekao S.A. in the Payment System Council at the National Bank of Poland, and in 2010-2016 he represented PKO Bank Polski S.A.

He was a member of the Supervisory Boards of the companies belonging to the Bank Pekao S.A. Group. While holding the position of the Vice-President of the Management Board of PKO Bank Polski S.A., he was also a member of the Supervisory Boards of the companies belonging to the PKO Bank Polski S.A. Capital Group – Inteligo Financial Services, Nordea Bank Polska and PKO Bank Hipoteczny S.A.

As of November 2010 to October 2016 he held the position of the Vice-President of the Management Board supervising the Area of Information Technology and Services at PKO Bank Polski S.A. His responsibilities included integration of Inteligo to the bank’s systems, merger and integration of Nordea Bank Polska to PKO Bank Polski S.A. and development as well as implementation of the mobile payment system – IKO, which constituted the basis for setting up of the Polish Payment Standard.

He took active part in the work of the Polish Bank Association: as a member of its Steering Committee for the Development of Bank Infrastructure, Payments System Committee, Issues Committee for Banking and Bank Financial Services, and its Electronic Banking Council.

He held the position of the Chairman of the Electronic Banking Council of the Polish Bank Association in the period from October 2011 to October 2016.

From May 2011 to April 2015 he was a member of the Board of Directors of Visa Europe representing PKO Bank Polski S.A. and other banks from Poland and seven countries of our sub-region.

He has been awarded the special decoration of the President of NBP “In recognition of merits to the banking sector of the Republic of Poland” and Mikołaj Kopernik Gold Medal awarded by the Polish Bank Association; he was the winner of industry-related competitions: “IT Sector Leader 1997”, “IT Sector Leader 2010”, “IT Sector Leader 2012”, “IT Sector Leader 2016”.

He graduated from the Faculty of Mathematics and Physics at the Adam Mickiewicz University of Poznań.