Prof. Dr Hab. Janina Harasim

Profesor nauk ekonomicznych (2015) i profesor zwyczajny w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest autorką lub współautorką ponad 140 publikacji naukowych, w tym m.in. 9 monografii: Bankowość detaliczna w Polsce, 2005, 2008, 2011 ; Współczesny rynek płatności detalicznych – specyfika, regulacje, innowacje, 2013, oraz Europie: The Shift from Cash to Non-Cash Transactions (w: Transforming Payment Systems in Europe, Ed. J. Górka, Palgrave Macmillan) 2016.

W ostatnich latach jej badania koncentrują się na zagadnieniach obrotu bezgotówkowego i funkcjonowania rynku płatności detalicznych oraz pojawiających się na nim innowacji.  W latach 2012-2016 pełniła funkcję Prorektora ds. Nauki, Badań i Rozwoju Kadry Akademickiej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Od 2011 r. jest członkiem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk (a od 2015 członkiem Prezydium Komitetu). Od 2005 r. do 2017 r. była wiceprezesem Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach. Ponadto reprezentuje Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach w Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Od 2015 r. jest członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Pekao Banku Hipotecznego S.A. W uznaniu szczególnych zasług w budowie i rozwoju sektora bankowego w Polsce w 2016 r. Związek Banków Polskich uhonorował ją Medalem Mikołaja Kopernika.[:en]Professor of Economics (2015) and professor in the Department of Banking and Financial Markets at the University of Economics in Katowice. She is the author or co-author of over 140 scientific publications, including 9 monographs: Retail banking in Poland, 2005, 2008, 2011; Modern Retail Payments Market – specifics, regulations, innovations, 2013, and Europe: The Shift from Cash to Non-Cash Transactions (in: Transforming Payment Systems in Europe, edited by J. Górka, Palgrave Macmillan) 2016.

In recent years, her research focuses on the issues of non-cash transactions and the functioning of the retail payments market and innovations appearing on this market. In 2012-2016 she was the Vice-Rector for Science, Research and Development of the Academic Staff at the University of Economics in Katowice.

Since 2011 she is a member of the Science Committee of the Finance Academy of Sciences PAN (since 2015 member of the presidium of the committee). From 2005 to 2017 she was the Vice President of the Branch of PTE (Polish Economic Society) in Katowice. In addition, he represents the University of Economics in Katowice in the Coalition for Non-Cash Transactions and Micropayments.

Since 2015 she is a Member of the Supervisory Board and Audit Committee of Pekao Bank Hipoteczny SA. In recognition of special merits in the construction and development of the banking sector in 2016 Polish Bank Association awarded her the Medal of Nicolaus Copernicus.