Prof. US dr hab. Beata Anna Świecka

Prof. US dr hab. Beata Świecka jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest dyrektorem Centrum Finansów Osobistych i Behawioralnych, członkiem Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Przewodniczącą Rady Naukowej w Klastrze Społecznym. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na płatnościach bezgotówkowych, finansach osobistych, umiejętnościach finansowych, edukacji finansowej, decyzjach finansowych gospodarstw domowych, finansowaniu behawioralnym, niewypłacalności gospodarstw domowych, usługach finansowych, bankowości detalicznej, kartach płatniczych. W 2016 roku przyznała nagrodę za najlepszą publikację naukową Fundacji Rozwoju Płatności Bezgotówkowych. Wielokrotny laureat nagrody Rektora US za osiągnięcia w nauce i dydaktyce. W 2015 roku nagrodzony przez Dziekana nagrodą za publikację naukową “Współczesne problemy finansów osobistych”. Laureat nagrody Amicus Scientae w Veritatis przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Ekspert European Consumer Debt Network. Ambasador Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu bezgotówkowego.

Prof. US dr hab. Beata Świecka is a Professor of Economics at the University of Szczecin. She is Director of Household and Behavioral Finance Center, Member of the Finance and Banking Association, Chairman of Scientific Council in the Social Cluster. Her research interests are focused in the areas of cashless payments, personal finance, financial literacy, financial education, households financial decisions, the behavioral finance, the households insolvency, financial services, retail banking, credit cards. In 2016, she awarded for the best scientific publication by the Foundation for the Development of Cashless Transactions. Multiple times winner of the Rector of the US Award for achievements in science and teaching. In 2015 awarded by Dean’s award for scientific publication “Contemporary problems of personal finance”. The winner of the prize Amicus Scientae at Veritatis by Polish prestigious organization – Polish Economic Association. Expert of European Consumer Debt Network.  Ambassador of the Polish National Bank in cashless payments.