dr hab. Dariusz Szostek, prof. UO

Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Centrum Problemów Prawnych Techniki i Nowych Technologii UO, Partner i założyciel Kancelarii Szostek-Bar i Partnerzy. Członek PAN Katowice, ekspert Obserwatorium Sztucznej Inteligencji Parlamentu Europejskiego; ekspert w zakresie nowych technologii, współautor koncepcji e-sądu, pomysłodawca elektronicznego potwierdzenia odbioru (zwrotki elektronicznej wprowadzanej aktualnie w MS), autor koncepcji elektronicznego biura podawczego i zmian w kodeksie postępowania cywilnego, ekspert sejmowy, wykładowca, autor kilkudziesięciu publikacji (w tym monografii oraz publikacji zagranicznych w tym bestselerów m.in współautor Cyber Law – wydanie w New York, Tokio, Sydney, Amsterdam, London). Autor monografii Blockchain i Prawo 2018.

Chairman of the Scientific Council of the Virtual Department of Law and Ethics (consortium of several polish universities) Professor of the Faculty of Law and Administration at the University of Opole, Head of the Centre for Legal Problems and New Technologies at the University of Opole, Partner and founder of the law firm Szostek-Bar and Partners. Expert in the European Parlament’s AI Observatory; Member of the Polish Academy of Sciences in Katowice, expert in new technologies, co-author of the e-court concept, originator of the electronic confirmation of receipt (electronic stanza currently introduced in MS), author of the concept of the electronic administration office and changes in the code of civil procedure, parliamentary expert, lecturer, author of several dozen publications (including monographs and foreign publications including bestsellers, among others, co-author of Cyber Law – issue in New York, Tokyo, Sydney, Amsterdam, London) Author of monograph Blockchain and Law 2019 (Nomos).