Kamil Leżoń

Zajmuje się realizacją audytów w zakresie IT governance, funkcji zapewnienia zgodności, bezpieczeństwa systemów i procesów IT, usług płatniczych, otwartej bankowości, ryzyka IT oraz outsourcingu.

Wcześniej przez ponad 10 lat pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) na stanowisku Głównego Specjalisty, gdzie, oprócz wykonywania zadań związanych z prowadzeniem inspekcji w bankach i instytucjach płatniczych, podejmował działania na rzecz rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. W 2017 r. aktywnie koordynował prace międzyresortowego Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz zaprojektował Program Innovation Hub wdrożony w strukturach UKNF. Przez ostatnie dwa lata pracował w Departamencie FinTech.

Posiada bogate doświadczenie w pracach regulacyjnych na szczeblu Unii Europejskiej, m.in. w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA). W szczególności uczestniczył w przygotowywaniu regulacji i wytycznych EBA wynikających z drugiej dyrektywy o usługach płatniczych (PSD2). Reprezentował UKNF w międzynarodowej grupie roboczej zajmującej się opracowaniem projektu regulacyjnych standardów technicznych (RTS) dotyczących silnego uwierzytelnienia klienta i bezpiecznej komunikacji.

Autor publikacji KNF pt. „ Otwarta bankowość w świetle wymogów dyrektywy PSD2 – wyzwania i perspektywy rozwoju dla polskiego sektora FinTech” (styczeń, 2020). Absolwent Wydziału Elektroniki oraz Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Posiada tytuł Certyfikowanego Audytora Systemów Informatycznych (CISA).

Currently responsible for conducting audits in the field of IT governance, compliance function, security of IT systems and processes, payment services, open banking, IT risk and outsourcing.

Previously, he worked as Chief Specialist at the Office of the Polish Financial Supervision Authority (KNF) for over 10 years. Apart from performing tasks related to conducting inspections in banks and payment institutions, he undertook activities to support the development of financial innovation (FinTech) in Poland. In 2017, he actively coordinated the work of the Special Task Force for Financial Innovation in Poland and designed the Innovation Hub Programme that was implemented within the KNF Office’s structure. For the last two years he worked in the FinTech Department.

He has extensive experience in the regulatory work at European Union level, including within the European Banking Authority (EBA). In particular, he participated in the preparation of the EBA regulations and guidelines resulting from the second Payment Services Directive (PSD2). On behalf of the KNF Office he took part in an international working group dealing with the development of the draft Regulatory Technical Standards (RTS) on strong customer authentication and secure communication.

Author of the KNF publication entitled "Open banking in the light of the PSD2 requirements – challenges and prospects for development in the Polish FinTech sector" (January, 2020). Graduate of the Faculty of Electronics and the Faculty of Computer Science and Management at the Wrocław University of Science and Technology. He holds the title of Certified Information Systems Auditor (CISA).