Paweł Pomianowski

[:pl]Związany zawodowo od lat dziewięćdziesiątych z rozwojem rynku kart płatniczych w Polsce. Pełnił funkcje eksperckie i kierownicze w wiodących podmiotach tej branży – American Express, Banku Handlowym w Warszawie SA. Europay International S.A. i Banku Pekao S.A. gdzie pracował ostatnie 14 lat. Od marca 2018 r. Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Diners Club Polska.

Był odpowiedzialny za koncepcje i wdrożenia kart płatniczych: debetowych kredytowych, prepaid oraz funkcjonalności i usług towarzyszących, migrację do standardu EMV, wdrożenia technologii zbliżeniowej, kart wielowalutowych i wieloaplikacyjnych oraz usługi DCC a także za współpracę z akceptantami kart. Jako przedstawiciel banku, aktywny uczestnik prac zespołów i grup roboczych w ramach inicjatyw podejmowanych przez Związek Banków Polskich i Narodowy Bank Polski.[:en]Professionally involved since the nineties with the development of the payment cards market in Poland. An expert and a manager in the leading entities in this industry – American Express, Bank Handlowy w Warszawie SA. Europay International S.A. and Bank Pekao S.A. where he worked last 14 years. Since March 2018 General Manager and President of the Board of Diners Club Polska.

Responsible for concept development and implementation of payment cards: debit, credit and prepaid, related functionalities and added value services, migration to EMV standard, implementations of contactless technology, multicurrency and multiapplication cards and DCC services, and as well for co-operation with merchants. As a representative of the bank, an active member of teams and working groups within initiatives undertaken by Polish Bank Association and National Bank of Poland.[:]