Robert Trętowski

Od 1 stycznia 2017 r. wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. odpowiedzialny za Obszar Rozwoju Systemów i Sektor Publiczny.

W latach 2011-2016 pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inicjatyw Informatycznych i Testów w PKO Banku Polskim S.A., gdzie odpowiadał m.in. za analizę, monitorowanie i zarządzanie portfelem projektów informatycznych. Pełnił kluczową rolę w procesach przejęcia Nordea Bank Polska oraz SKOK Wesoła przez PKO BP S.A. Koordynował prace podczas migracji Inteligo do systemów PKO oraz wdrożenia nowej bankowości elektronicznej dla klientów indywidualnych iPKO oraz korporacyjnych iPKO Biznes. Nadzorował uruchomienie aplikacji IKO dla klientów PKO. Pracował przy powołaniu spółki Polski Standard Płatności i budowie standardu BLIK, zasiadając w Radzie Nadzorczej Spółki. Brał udział w pracach nad rozwojem oferty kartowej, alternatywnych metod płatności i wdrożeniu programu Rodzina 500+ oraz integracji banków z ZUS i z Profilem Zaufanym ePUAP. Był także Członkiem Komitetu Architektury i Bezpieczeństwa PKO Banku Polskiego.

W okresie 2002-2011 w BRE Bank S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Bankowości Elektronicznej odpowiadał m.in. za realizację iBRE Banking, Cards, Cash, Invoice.net, Connect, Trade Finance, Strefę sprzedażową oraz migrację klientów z Dresdner Bank Polska do BRE Banku S.A. Kierował Obszarem Wsparcia i Integracji Bankowości Elektronicznej (Customer Service) oraz Programem BRE p@rtner. Zarządzał usługami IT świadczonymi dla korporacji oraz portfelem projektów IT.

Kieruje Zespołem Roboczym eID Rady Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich. Jest Członkiem Zespołu Ekspertów Komitetu Rady Ministrów do spraw cyfryzacji oraz zespołów roboczych w programie „Od Polski papierowej do cyfrowej” w obszarach: Tożsamość Cyfrowa, e-Usługi, Architektura, Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego.

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.[:en]As of January 2017 he is the Vice President of the Management Board of KIR, responsible for the Systems Development Area and Public Sector.

From 2011 to 2016 he was the IT Initiatives and Test Department Director at PKO Bank Polski S.A., holding responsibility for the analysis, monitoring and management of the IT project portfolio.

He played a key role in the execution of Nordea Bank Polska and SKOK Wesoła acquisition process by PKO BP S.A. and managed the IT aspects of Inteligo migration and implementation of iPKO and iPKOBiznes – e-banking services designed for individual and corporate clients respectively. He supervised the IKO application implementation and was involved in establishment of the Polski Standard Płatności company and building of the BLIK standard, as a member of the Supervisory Board. He participated in the development of credit card offer, alternative payment methods and implementation of Rodzina 500+ (the Family 500+) program, SSO for ZUS (Polish Social Security) and Trusted Profile. He was a member of the Architecture and Security Committee at PKO Bank Polski.

From 2002 to 2011, as the Director of the E-Banking Office at BRE Bank S.A., he was responsible for iBRE Banking, Cards, Cash, Invoice.net, Connect, Trade Finance, sale zone and migration of customers from Dresdner Bank Polska to BRE Bank S.A. He was in charge of the E-Banking Support and Integration Area (Customer Service) and BRE p@rtner Program. He managed IT services provided to corporations and IT project portfolio.

He manages the eID Task Force of the Electronic Banking Council of the Polish Bank Association. He is a member of the Committee of the Council of Ministers Expert Team for digitalization and working teams of the “Casless, Paperless Poland” program in the areas of the e-ID, e-Services, Architecture, Cashless Trade Development.

He graduated from the Faculty of Economic Sciences, the University of Warsaw.